header

Onze geboorte

VAN STOKER TOT GENERAAL
Over het ontstaan van de contactgroepen voor postactief luchtmachtpersoneel

1973, het prille begin
De toenmalige basiscommandant van Volkel, kolonel Boks, werd door generaal-majoor b.d. P.A.C. Benjamins benaderd om te zien hoe die er tegenover stond als de oudgedienden een paar keer per jaar ergens op de basis bijeen konden komen.
Als oud-basiscommandant van vliegbasis Volkel werd de in Uden woonachtige generaal Benjamins regelmatig op straat aangesproken door oud-luchtmachters. Als je hen in het dorp ontmoette, merkte je dat er een behoefte was. Een keertje weer gedachten uit te kunnen wisselen, het gevoel te hebben er weer bij te horen.

Kolonel Boks zag wel wat in het plannetje en de generaal-majoor b.d. ging op zoek naar wat medestrijders. Hij kwam in contact met kapitein b.d. Jaques Alards en kapitein Gijs Jonker, toen Welzijnszorg officier. Samen met de PRO (majoor Daan King) en majoor b.d. Boes zijn deze mensen ‘er eens goed ingedoken’. Er werden zoveel mogelijk adressen opgezocht van ex-Volkel personeel en begin oktober 1973 kregen deze mensen van kolonel Boks een persoonlijke brief. Hierin werden de plannen ontvouwd en de uitnodiging gedaan om deel te nemen aan een eerste bijeenkomst.

Contactcommissie opgericht
Deze bijeenkomst werd in april 1974 gehouden in de Manschapppenkantine op de vliegbasis Volkel. Ongeveer 40 personen hadden aan Bok’s oproep gevolg gegeven. Tijdens deze oprichtingsvergadering werd een ‘bestuur’ gekozen dat bestond uit de heren Benjamins, Alards, Boes en de dames Sterk en Peeters.
Natuurlijk werd er ook nagedacht in welk verband men deze club moest gaan zien. Besloten werd om er een commissie van te maken, dan waren er geen statuten nodig en dat leek hen wel zo makkelijk. Afgesproken werd dat iedereen die bij de KLu gediend had, in de ruimste zin van het woord, ongeacht rang of stand, militair of burger, van stoker tot generaal, lid kon worden. De volledige naam van de club werd Contactcommissie voor Oud-luchtmachtpersoneel en Nabestaanden.

Club van Gijs
Eind 1975 ging Gijs Jonker met FLO, werd lid en meteen voorzitter van de commissie met de lange naam. In de wandelgangen werd deze toen al gauw ‘de club van Gijs’ genoemd. Vele jaren kwamen de leden drie keer per jaar bij elkaar om gezellig bij te praten en in augustus werd meestal met zo’n 200 man (en vrouw) een uitstapje gemaakt naar een of ander aantrekkelijk doel in Nederland.
Bij de viering van het 3e lustrum in 1989 was er nog niets veranderd in de opzet van de commissie. Er was duidelijk een hechte en bloeiende club van circa 300 leden ontstaan die in een behoefte voorzag.

Goed voorbeeld ...
... doet goed volgen. Het was in de luchtmacht niet onopgemerkt gebleven dat op Volkel zo’n bloeiende club was ontstaan. In 1988 werd ook op de vliegbasis Twenthe het initiatief genomen en zelfs in het Haagse werd al nagedacht om het Volkelse voorbeeld op te volgen!
De ‘Club van Gijs’ draait gewoon verder op het concept dat het al zo lang goed doet: drie keer per jaar een zogenaamde praatmiddag in de altoos gastvrije Korporaalsmess ‘De Zoete Inval’ en het uitstapje in augustus.

‘Den Haag’ wordt wakker
Zo bereiken we het jaar 1999 waarin de club haar 25-jarig bestaan viert. Al enige tijd wordt vanuit de club geprobeerd om ‘het Haagse’ te overtuigen van het nut om, afgezien van het veteranenbeleid, iets te doen voor de postactieven. Tijdens de eerste ‘praatmiddag’ in maart van dat jaar zette de KLu de eerste stap: majoor Willems van DPKLu kwam de sfeer proeven en werd uitvoerig geïnformeerd over allerhande – voor de KLu schijnbaar nietige – zaken die bij een oud-luchtmachter na –tig jaren dienst toch niet prettig overkomen.
In mei wordt het 25-jarig bestaan gevierd en Gijs Jonker geeft te kennen dat hij volgend jaar, na 25 jaar voorzitterschap, wel eens een ander aan het roer wil zien. Dat gebeurt en zo wordt Willem den Ouden in november 2000 voorzitter van Gijs’ z’n cluppie. Willem bestookt de luchtmachttop regelmatig met brieven over het zijns inziens zeer miserabele postactievenbeleid van de KLu en laat geen gelegenheid ongebruikt om dit persoonlijk bij Lt-gen Ben Droste, de toenmalig BDL, uitvoerig toe te lichten. En... het werkt!

Erkenning van Bevelhebber
Ook de Peeljager, het personeelsblad van de vliegbasis Volkel, besteedde toen aandacht aan deze mijlpaal van Gijs Jonker. Een citaat uit het artikel ‘Commandowisseling bij PSV’ luidt:
DPKLu Gen-maj Carel Hilderink feliciteert Gijs namens de huidige Bevelhebber, Lt-gen Dick Berlijn, en overhandigt hem het schildje van de BDL. Als DPKLu bekent Hilderink dat het postactievenbeleid van de KLu tot nu toe niet veel voorstelt. Zelfs bij de overhandiging van de eerste postactievenpas eerder dat jaar, voelde hij zich niet op zijn gemak, bekende hij. Volgens de DPKLu overhandigde hij een pas van nul en generlei waarde. De inzet van Gijs Jonker voor onze club stelde hij als voorbeeld en beloofde dat binnen afzienbare tijd voor de gehele KLu een postactievenbeleid zal worden gepresenteerd dat geënt zal zijn op de manier waarop onze club nu al weer 27 jaar werkt. De BDL heeft hiertoe opdracht gegeven en uw nieuwe voorzitter is bereid gevonden om hieraan mee te werken  en is inmiddels druk bezig om dit plan te schrijven.
(Zie voor de betekenis van de letters ‘PSV’ het artikel elders op deze website).

Eindelijk erkend!
U heeft het kunnen lezen in De Vliegende Hollander van maart 2004. Het Werkverband Implementatie Postactievenbeleid KLu (WIPKLu) wordt in januari 2001 ingesteld en Willem en Willem (u weet wel, dat hyperactieve duo dat enorm veel werk heeft – en nog steeds – verzet) zorgen voor bijna alles. Oud-luchtmachters worden door hen geënthousiasmeerd, er komen statuten en overal in het land verrijzen Contactgroepen voor Postactieven die alle een erkenningsovereenkomst met de Koninklijke Luchtmacht sluiten.

All in one family
Wat begonnen is als een simpele commissie voor 40 gepensioneerde luchtmachters in Volkel, die werden ‘gedoogd’ op de gastvrije vliegbasis aldaar, is uitgegroeid tot een machtig netwerk van 13 officiële Contactgroepen voor Postactieven met vele duizenden leden die zich met recht rechten hebben verworven binnen onze Koninklijke Luchtmacht! Wie weet worden we samen nog wel eens groter dan de actieven bij de KLu!

CGPA Regio Volkel
Inmiddels telt onze vereniging ruim 600 leden waarvoor het bestuur 5 keer per jaar een gezellige social organiseert in de Onderofficiersmess op vliegbasis Volkel. Ook het jaarlijkse uitstapje in de maand augustus is nog steeds in trek.
Het lidmaatschap staat open voor iedere ex-luchtmachter en partner.          change date:20-02-2018